Förtydligande av grillregler

Nu är det sommar och många vill grilla ute. Vi har vissa förhållningsregler att hålla oss till. Vissa regler har förändrats nyligen efter genomförd brandskyddsinspektion. Alla boende har fått denna information i brevlådan härom veckan men under midsommarafton uppstod det ändå frågetecken. Därför kommer här ett förtydligande av nu gällande regler.

För de vita punkthusen med lägenheter gäller följande:
* På balkong får endast elgrill användas
* På uteplats får endast elgrill och gasolgrill användas.
Gasolflaskan måste förvaras avstängd och täckt utomhus och får ej vara större än P11. (11L)
* Grillning med kol, ved eller annat brännbart material är INTE tillåtet på varken uteplatser eller balkong nära de vita punkthusen.

För de röda radhusen gäller följande:
* Elgrill är tillåtet att använda.
* Gasolgrill är tillåtet att använda.
Gasolflaskan måste förvaras avstängd och täckt utomhus och får ej vara större än P11. (11L)
* Kolgrill är tillåtet att använda. Undvik att använda tändvätska. Tänk på att placera grillen på gott avstånd från buskar, fasad och staket.

För grillplatsen vid fotbollsplanen gäller följande:
* Ved är tillåtet att använda.
* Grillkol eller briketter är tillåtet att använda.
* Sommartid bör grillande ha med en vattenhink för att släcka eventuella flygande eldgnistor.

Engångsgrillar är INTE tillåtna att använda inom föreningens område.

Vårstädning 2021-05-09

Stort tack till alla som var med och hjälpte till på städdagen! Utan er fantastiska insats så hade vi inte betat av ”att göra listan” på sådan rekordfart! Härligt att se så många samlas, både nya och gamla medlemmar.

Till hösten hoppas vi att Corona läget blivit dämpat så att vi kan ha våran korvgrillning som vi brukar avsluta dagen med.

Vi ses igen!

Mvh Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

HSB brf Astrakan i Sollentuna kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Datum/tid: 2021-05-06 kl: 19:00 Plats: Fotbollsplanen bakom röda husen.

Styrelsens årsredovisning hittar du på Mitt HSB. 

Följ instruktionen på www.hsb.se/nst/ under fliken logga in.

Har du ingen möjlighet att logga in kan du ta kontakt med styrelsen för att få årsredovisningen.

DAGORDNING  

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot 
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 25. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Klotter

Tyvärr har vi natten mot 2021-01-24 blivit utsatta av vandaler som klottrat ned fasader, dörrar och källar ingångar. Händelsen är polisanmäld och HSB kommer hjälpa till med klottersanering. Tyvärr en onödig och dyr utgift som kunnat läggas på roligare saker.

Vi i styrelsen önskar att alla boende hjälper till att hålla ögon och öron öppna och meddelar oss om ni sett eller hört något.