Lagar och regler

Lagar och regler

Information om lagar och regler som styr ansvaret för din bostadsrätt:

Utdrag ur Bostadsrättslag (1991:614) 7 kap

4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla
lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte
enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas
om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på
något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom
föreningens vållande. Lag (1995:1464).

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i
lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller
vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i
första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet
för föreningen.

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att
utföra en åtgärd som avses i första stycket.
Lag (2003:31).

12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i
gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av
andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

BRF Astrakans stadgor säger följande

Bostadsrättsföreningen:
§ 38 Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och
bostadsrättsföreningens fasta egendom, med undantag för
bostadsrättshavarens ansvar enligt § 31 är väl underhållet och hålls i
gott skick.

Bostadsrättshavaren:
§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.
Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla
som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Bostadsrättshavaren
bör teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och
reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om
bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för
bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i förekommande fall för
självrisk och kostnaden för åldersavdrag. Bostadsrättshavaren ska följa
de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande
installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och
anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten
krävs styrelsens tillstånd enligt § 37. De åtgärder bostadsrättshavaren
vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.

Till lägenheten hör bland annat:

 1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande
  behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt.
  Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och
  våtrum
 2. icke bärande innerväggar
 3. inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten,
  exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och
  tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också för vattenledningar,
  avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på
  vattenledning till denna inredning
 4. lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande listor, foder,
  karm, tätningslister, lås inklusive nycklar mm; bostadsrättsföreningen
  svarar dock för målning av yttersida. Vid val av ny ytterdörr till
  lägenhet skall färgen vara mellanbrun mahogny. Vid byte av lägenhetens
  ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbyte gäller
  för brandklassning och ljuddämpning.
 5. brandklassning och ljuddämpning
 6. insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister,
  brevinkast, lås och nycklar
 7. glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande
  fall isolerglaskassett
 8. till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn,
  tätningslister samt målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för
  målning av utifrån synliga delar av fönster/ fönsterdörr
 9. målning av radiatorer och värmeledningar
 10. ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för
  informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och
  betjänar endast den aktuella lägenheten
 11. armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive
  packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning
 12. klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås
 13. eldstäder och braskaminer
 14. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och
  ventilationsfläkt om de inte är en del av husets ventilationssystem.
  Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver
  styrelsens tillstånd
 15. säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare,
  eluttag och fasta armaturer
 16. brandvarnare, samt
 17. elburen golvvärme och handdukstork som bostadsrättshavare försett
  lägenheten med

Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, garage eller annat
lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och
reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt ovan.
Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt. Om lägenheten är
utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som
är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning
och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för
målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs
enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är utrustad
med takterrass ska bostadsrättshavaren därutöver se till att avrinning
för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är
bostadsrätts-havaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens
anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen. Bostadsrättshavaren
är skyldig att till bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister i
sådan lägenhetsutrustning/ledningar som bostadsrättsföreningen svarar
för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

Enligt bostadsrättslagen så har även föreningen följande rätt
Föreningens rätt att avhjälpa brist
12 a § Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens
skick enligt 12 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras
eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte
efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som
möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens
bekostnad. Lag (2003:31).